Featured image of post 一些好玩的代码构图

一些好玩的代码构图

是不是经常在群中看到大神闲的无聊敲的代码构图,今天,他来了,搜集了网上尽可能多的代码构图,展示给大家,友情提示,推荐使用比较大的屏幕查看,效果会比较好的。

No.1 佛祖保佑,永无Bug

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
          _ooOoo_
         o8888888o
         88" . "88
         (| -_- |)
         O\ = /O
        ____/`---'\____
       .' \\|   |// `.
      / \\||| : |||// \
      / _||||| -:- |||||- \
      |  | \\\ - /// |  |
      | \_| ''\---/'' |  |
      \ .-\__ `-` ___/-. /
     ___`. .' /--.--\ `. . __
   ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
   | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
   \ \ `-.  \_ __\ /__ _/  .-` / /
======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
          `=---='
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      佛祖保佑    永无BUG

No.2 草泥马

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
   ┌─┐    ┌─┐
 ┌──┘ ┴───────┘ ┴──┐
 │         │
 │    ───    │
 │ ─┬┘    └┬─ │
 │         │
 │    ─┴─    │
 │         │
 └───┐     ┌───┘
   │     │
   │     │
   │     │
   │     └──────────────┐
   │            │
   │            ├─┐
   │            ┌─┘  
   │            │
   └─┐ ┐ ┌───────┬──┐ ┌──┘     
    │ ─┤ ─┤    │ ─┤ ─┤     
    └──┴──┘    └──┴──┘ 
      神兽保佑 
      代码无BUG! 

No.3 知识就是力量

1
2
3
4
5
6
7
8
        .-~~~~~~~~~-._    _.-~~~~~~~~~-.
      __.'       ~.  .~       `.__
     .'//         \./         \\`.
    .'//           |           \\`.
   .'// .-~"""""""~~~~-._   |   _,-~~~~"""""""~-. \\`.
  .'//.-"         `-. | .-'         "-.\\`.
 .'//______.============-..  \ | /  ..-============.______\\`.
.'______________________________\|/______________________________`.

No.4 史蒂文西蒙斯

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
        _.---..._
      ./^     ^-._
     ./^C===.     ^\.  /\
    .|'   \\    _ ^|.^.|
  ___.--'_   ( ) .   ./ /||
 /.---^T\   ,   |   / /|||
 C'  ._`| ._ / __,-/  / /-,||
   \ \/  ; /O / _  |) )|,
    i \./^O\./_,-^/^  ,;-^,'
    \ |`--/ ..-^^   |_-^
     `| \^-      /|:
     i. .--     / '|.
      i  =='    /' |\._
     _./`._    //  |. ^-ooo.._
 _.oo../' | ^-.__./X/  . `|  |#######b
 d####   |'   ^^^^  /  |  _\#######
 #####b ^^^^^^^^--. ...--^--^^^^^^^_.d######
 ######b._     Y      _.d#########
 ##########b._   |    _.d#############
"Piccolo" no. 2
(from Dragonball Z)
     --- Steven J. Simmons

No.5 这样很忍者

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          _
          \"-._ _.--"~~"--._
          \  "      ^.  ___
          /         \.-~_.-~
       .-----'   /\/"\ /~-._   /
      / __   _/\-.__\L_.-/\   "-.
      /.-" \  ( ` \_o>"<o_/ \ .--._\
     /'   \  \:   "   :/_/   "`
         / /\ "\  ~  /~"
         \ I \/]"-._ _.-"[
        ___ \|___/ ./  l  \___  ___
     .--v~  "v` ( `-.__  __.-' ) ~v"  ~v--.
    .-{  |   :  \_  "~"  _/  :   |  }-.
   /  \ |      ~-.,___,.-~      | /  \
   ]   \ |                 | /   [
   /\   \|   :           :   |/   /\
  / ^._ _K.___,^           ^.___,K_ _.^ \
  /  / "~/ "\              /" \~" \  \
 /  /  /   \ _     :     _ /   \  \  \
.^--./  /    Y___________l___________Y    \  \.--^.
[  \  /    |    [/  ]    |    \  /  ]
|   "v"     l________[____/]________j -Row  }r"   /
}------t     /            \    /`-.   /
|   |     Y             Y   /  "-._/
}-----v'     |     :        |   7-.   /
|  |_|     |     l        |  / . "-._/
l .[_]     :     \       : r[]/_. /
 \_____]           "--.       "-.____/
                  "Dragonball Z"
                        ---Row

No.6 皮卡丘皮卡丘

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
quu..__
 $$$b `---.__
 "$$b    `--.             ___.---uuudP
  `$$b      `.__.------.__   __.---'   $$$$"       .
   "$b     -'      `-.-'      $$$"       .'|
    ".                    d$"       _.' |
     `.  /               ..."       .'   |
      `./              ..::-'      _.'    |
      /             .:::-'      .-'     .'
      :             ::''\     _.'      |
     .' .-.       .-.      `.   .'        |
     : /'$$|      .@"$\      `.  .'       _.-'
     .'|$u$$|     |$$,$$|      | <      _.-'
     | `:$$:'     :$$$$$:      `. `.    .-'
     :         `"--'       |  `-.   \
    :##.    ==       .###.    `.   `.  `\
    |##:           :###:    |    >   >
    |#'   `..'`..'     `###'    x:   /   /
     \                  xXX|   /  ./
     \                xXXX'|  /  ./
     /`-.                 `. /  /
     :  `- ...........,          | / .'
     |     ``:::::::'    .      |<  `.
     |       ```     |      x| \ `.:``.
     |             .'  /'  xXX| `:`M`M':.
     |  |          ;  /:' xXXX'| -'MMMMM:'
     `. .'          :  /:'    |-'MMMM.-'
     | |          .'  /'    .'MMM.-'
     `'`'          : ,'     |MMM<
      |           `'      |tbap\
       \                 :MM.-'
       \         |       .''
        \.        `.      /
        /   .:::::::.. :      /
        |   .:::::::::::`.     /
        |  .:::------------\    /
       /  .''        >::' /
       `',:         :  .'
                  `:.:'

No.7 A computer

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
       ,----------------,       ,---------,
    ,-----------------------,     ,"    ,"|
   ,"           ,"|    ,"    ," |
   +-----------------------+ |   ,"    ,"  |
   | .-----------------. | |   +---------+   |
   | |         | | |   | -==----'|   |
   | | I LOVE DOS!  | | |   |     |   |
   | | Bad command or | | |/----|`---=  |   |
   | | C:\>_     | | |  ,/|==== ooo |   ;
   | |         | | | // |(((( [33]|  ,"
   | `-----------------' |," .;'| |((((   | ,"
   +-----------------------+ ;; | |     |,"
    /_)______________(_/ //'  | +---------+
  ___________________________/___ `,
 / oooooooooooooooo .o. oooo /,  \,"-----------
 / ==ooooooooooooooo==.o. ooo= //  ,`\--{)B   ,"
/_==__==========__==_ooo__ooo=_/'  /___________,"

No.8 翼龙

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
                       __----~~~~~~~~~~~------___
                 . .  ~~//====......     __--~ ~~
         -.      \_|//   |||\\ ~~~~~~::::... /~
        ___-==_    _-~o~ \/  ||| \\      _/~~-
    __---~~~.==~||\=_  -_--~/_-~|-  |\\  \\    _/~
  _-~~   .=~  | \\-_  '-~7 /-  / ||  \   /
 .~    .~    |  \\ -_  / /-  /  ||   \  /
/ ____ /     |   \\ ~-_/ /|- _/  .||    \ /
|~~  ~~|--~~~~--_ \   ~==-/  | \~--===~~    .\
     '     ~-|   /|  |-~\~~    __--~~
           |-~~-_/ |  |  ~\_  _-~      /\
             / \   \__  \/~        \__
           _--~ _/ | .-~~____--~-/         ~~==.
           ((->/~  '.|||' -_|  ~~-/ ,       . _||
                -_   ~\   ~~---l__i__i__i--~~_/
                _-~-__  ~) \--______________--~~
               //.-~~~-~_--~- |-------~~~~~~~~
                   //.-~~~--\

No.9 不知道像啥

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
           )   (
         /+++=))  ((=+++\
      /++++++++//   \\+++++++++\
     /++++++++++//( /\ )\\++++++++++\
    /+++++++++++// \\^^// \\+++++++++++\
  _/++++++++++++// {{@::@}} \\++++++++++++\_
  /+++++++++++++((   {\/}   ))+++++++++++++\
 /+++++++++++++++\\  <**>  //+++++++++++++++\
 /+++++++++++++++++\\ / VV \ //+++++++++++++++++\
/+++++++++++++++++++\\/******\//+++++++++++++++++++\
|+/|++++++++++/\++++++(***/\***)++++++/\++++++++++|\+\
|/ |+/\+/\+/\/ \+/\++\**|**|**/++/\+/ \/\+/\+/\+| \|
v |/ V V V  V \+\|*|**|*|/+/ V  v V V \| v
 v         /*|*|**|*|*\...       v
          (**|*|**|*|**). .
         __\*|*|**|*|*/__. .
         (vvv(VVV)(VVV)vvv). .
           ............../ /
          / ............../
          ((

No.10 性感的 girl

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
         .::::.
        .::::::::.
        :::::::::::
      ..:::::::::::'
     '::::::::::::'
      .::::::::::
   '::::::::::::::..
      ..::::::::::::.
     ``::::::::::::::::
     ::::``:::::::::'    .:::.
     ::::'  ':::::'    .::::::::.
    .::::'   ::::   .:::::::'::::.
   .:::'    ::::: .:::::::::' ':::::.
   .::'    :::::.:::::::::'   ':::::.
  .::'     ::::::::::::::'     ``::::.
...:::      ::::::::::::'       ``::.
```` ':.     ':::::::::'         ::::..
         '.:::::'          ':'````..

No.11 最后一张龙珠

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
            MMMMM
             MMMMMM
              MMMMMMM
               MMMMMMMM   .
               MMMMMMMMM
               HMMMMMMMMMM
                MMMMMMMMMMMM M
                MMMMMMMMMMMMM M
                MMMMMMMMMMMMM M
                MMMMMMMMMMMMM:
                oMMMMMMMMMMMMMM
   .MMMMMMMMMMMMMMo      MMMMMMMMMMMMMMM M
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   MMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. oMMMMMMMMMMMMMMM.M
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:           H
       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM         .     MMM
       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM       M    MMMMMM
        .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM     M  MMMMMMMMMM
    MM.   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    M MMMMMMMMMMMM
      MM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  .MMMMMMMMMMMMMM
       MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
        MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    .MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
     HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMMMMMM MMM.oMMMMMMM..MMMMMMMMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
        MMMMMMMMMMMMMM MM..MMMMMMM...MMMMMMM. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
         MMMMMMMMMMMMMMM ..MMMMMM...MMMMMM ..MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
         MMMMMMM:M.MMM.M.. MMMMM M..MMMMM...MMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM
          MMMM. .M..MM.M...MMMMMM..MMMMM.. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .
           MMMM..M....M.....:MMM .MMMMMM..MMMMMMM...MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
           MMM.M.. ...M......MM.MMMMM.......MHM.M .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
         MMMMMMMM..MM. . MMM.....MMMMMM.M.....M ..MM..M MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
          .MMMMMHMM. ..MMMM. MMM............o..... . .MMMMMMMMMMMMMMM
            MMM. M... .........................M..:.MMMMMMMMMMMM
             oMMM............ .................M.M.MMMMMMMMM
              .....MM........................ . MMMMMM
              M.....M.....................o.MM.MMMMMMMM.
              M........................M.. ...MMMMMMMMMMMMMo
               :....MMM..............MMM..oMMMMMMM
                M...MMM.............MMMMMMM
                 .............:MMMMMMMM
                 M..... MMM.....M
                 M M.............
                 ................M
                ooM.................MM MoMMMMMoooM
             MMoooM......................MoooooooH..oMM
           MHooooMoM.....................MMooooooM........M
          oooooooMoooM......... o........MoooooooM............
          Mooooooooooo.......M.........Moooooooo:..............M
          MooMoooooooooM...M........:Mooooooooooo:..............M
         M..oooooooooooo .........Mooooooooooooooo..............M
         M...Mooo:oooooooo.M....ooooooooooooooooooo..M...........M
         ...oooooMoooooooM..Mooooooooooooo:oooooooM.M...........M.
         M...ooooooMoo:ooooMoooooooooooooHoooooooooH:M. ...........:
         M..MoooooooMoooooooooooooooooo:ooooooMooooMoM..............M
         M..ooooooooooMooooooooooooooHoooooooMooHooooM...............M
         ...ooooooooooooooooooo:MooooooooooooooMoMoooM................
        M...oooooooooooooooooooooooooooooooooooooMooMM................M
        ...MooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMo ................
        ...MooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooM M................M
        M...ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooM  ................M
        ...MoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMM  .:...............
        .....MooooooooooooooooooooooooooooooooooooMoo    .............M
        M...... ooooooooooooooooooooooooooooooooooooM    M..............M
        M........MooooMMM MM MM MMMMMMMMMooooooooM     M...............M
        .........HM   M: MM :MMMMMM     M      M...............
       M..........M   M  MoM M              M................M
       M.........:M MoH M M M MooooHoooMM.  M       M...............M
       M..........Moooo MMooM  oooooMooooooooM       M..............H
       M.........MooooM Mooo : ooooooMooooMoooM       M........ . .o.M
       H.. .....ooooo  oooo M MooooooooooooooM        M... MMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMooooM M oooo . ooooooMooooooooM       .MMMMMMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMooooH : ooooH  oooooooooooooooo        MMMMMMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMoooo  ooooM  Moooooooooooooooo       .MMMMMMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMoooo  ooooM  MooooooooooooooooM       MMMMMMMMMMMMMMM
       MMMMMMMMMMoooM  ooooM   ooooooooooooooooo        MMMMMMMMMMM:M
       MMMMMMMMMMoooM  MooooM   oooooooooooMoooooo        MH...........
        . ......Mooo.  MooooM   oooooooooooooooooo       M............M
       M.M......oooo  MooooM   Moooooooooooooooooo:      .........M.....
       M.M.....Moooo  MooooM   ooooooooooooooooooM      .M............
       .......MooooH  MooooM   oooooooooMoooooooooo     M..o...M..o....M
       .o....HMooooM  MooooH   MooooooooMooooooooooM     .:M...M.......M
       M..M.....MoooM  :oooo:  .MooooooooHooMoooooooooM     M M... ..oM.M
       M...M.:.Mooo. MMMMooooo  oooooooooooMoooooooooooooM     ....M. M
        M:M..o.Moooooooooooooo MooooooooooooooMooooooooooooM     .Mo
           MooooooooooooooMooooooooooooMoMoooooooooooooo
           Mooooooooooooooo:ooooooooooooooooooooooooooooo
           ooooooooooooooooMooooooooooMoooooooooooooooooo
           ooooooooooooooooMoooooooooooMooooooooooooooooHo
           ooMooooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooooMoM
           MooMoooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooo:oM
           MoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooM
           MoooMooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooooo.
           MoooMooooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMooooM
           MooooooooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMoooooM
           MooooMoooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMoHooooM
           ooooooMooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMoMoooM
          MooooooooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooMoooooH:
          MoooooooMooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooooooHoooM
          MooooooooMoooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMoooMooooM
          Moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.oooMooooo
          MoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMoooooooooM
           MooooooooooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooooooooooM
           MooooooooooooooooooooMHooooooooooooooooooooMoooo:ooooo
            MMooooooooooooooooooMoMHoooooooooooooooooooooooMooooo
            MMoooooooooooooooMMooo MMooooooooooooooooooooooooooM
            MMMoooooooooooooMooooo oooooooooooooooooooooMooooo
            MooMMoooooooooMoooMMoM ooooHooooooooooooooooMooooM
            MooooMooooooMooooMoooM MoooooMoooooooooooooMooooo
            ooooooMMooooooooMooooM MoooooooooMooooooooooooooM
            HooooooMoooooooMooooM  HoooooooHooMooooooooooooo
             oooMoooooooooHoooM     MoooooooooMoooooooooM
             HooooooooooooHM       MooooooooMMoooooooM
              MMMMMMMMMMMMMM        Moooooo:MooooHMM
              MMMMMMM: ...         MMMMMMMMMMMMMM
              M............M         MMMMMMMMM ....
              M.MM..........         M.............M
            M ..............MM         M..............
           MMMMM............MMMM         ..MMMMMMMM ....M
          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM        MMMMMMMMMMMMM...M
        .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM        MMMMMMMMMMMMMMMMMM
        MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM        MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
        :MMMMMMMMMMMMMMMMMMH           MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
          By EBEN Jérôme            MMMMMMMMMMMMMMMMMM
                             MMMMMMMMMMMMMMM
                             HMMMMMM
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0